Mateřídoušková step Brod

Lokalita o velikosti cca 1,8 ha se nachází mezi obcemi Brod a Jerusalem.Jedná o výjimečný biotop se zachovanými zbytky krátkostébelné stepi s velmi bohatou faunou xerotermního hmyzu, především motýlů.Během průzkumu provedeného v r. 2009 byl na lokalitě potvrzen výskyt 46 druhů denních motýlů, a to jak běžných druhů, tak druhů zasluhujících ochranářskou pozornost – např. žluťásek jižní, modrásek ušlechtilý, modrásek hnědoskvrnný, modrásek tmavohnědý, modrásek běloskvrnný, okáč zední aj. Podobné biotopy a jejich fauna jsou silně ohrožené a jejich zachování je významné nejen v lokálním, ale i celostátním měřítku.

zdroj: http://pribram-city.cz/index.php?vid=1262

mapa infocentra: